محافظ های دیواری

این محصولات در بیمارستانها ، هتلها ، مدارس و سایر ساختمانهایی که در آنها حجم رفت و آمد و اشیاء جا به جا شده مانند تختهای بیمار ، گاریهای چمدان ، صندلیها و غیره باعث آسیب رسیدن به دیوارها و کنجها می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.


1
2